• PASZPORT
    DO EKSPORTU
  • EKSPORTUJ
    DO ROSJI
  • WYBIERZ KRAJ
    I EKSPORTUJ

MODEL BIZNESOWY INTERNACJONALIZACJI

Wykonawca, opracowanie, stworzenie i wdrożenie

Model Biznesowy Internacjonalizacji to niezbędny dokument dla firm ubiegających się o dotację w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia POPW.

Model Biznesowy Internacjonalizacji to analiza i strategia wejścia na wybrane rynki zagraniczne

Opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji wymaga dogłębnej wiedzy o eksporcie, doświadczenia w zdobywaniu rynków zagranicznych i zindywidualizowanego podejścia do każdej firmy i jej produktów/usług. Skuteczność w eksporcie zależy w dużej mierze od właściwie skonstruowanego planu wejścia na rynki zagraniczne w postaci Modelu Biznesowego Internacjonalizacji. Dlatego jeśli planują Państwo rozpoczęcie lub rozwój eksportu warto zastanowić się nad wyborem sprawdzonego i doświadczonego wykonawcę Modelu Biznesowego Internacjonalizacji.

Chcesz zlecić opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!!!

STWORZYMY CI DOBRY MODEL BIZNESOWY INTERNACJONALIZACJI!!!

Poniżej przedstawiamy wymogi dotyczące przygotowywania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji dla I etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia POPW.

Poniższe wytyczne zawierają wszystkie niezbędne informacje oraz standardy, które obowiązują podczas tworzenia Modelu Biznesowego Internacjonalizacji.

MODEL BIZNESOWY INTERNACJONALIZACJI – WYMAGANA FORMA DOKUMENTU

Wymagany w konkursie dokument powinien zostać sporządzony w takiej formie, aby w sposób szczegółowy przedstawiał przebieg realizacji wszystkich usług doradczych, czyli:

- stosownych sprawozdań z wykonanych zadań, które były realizowane przez określony zespół projektowy,

- wszelkich raportów, które stanowią podsumowanie wszystkich zebranych informacji oraz dokonanych analiz łącznie z wyciągniętymi wnioskami i dalszymi zaleceniami.

Dokument powinien również zawierać kluczowe ustalenia (pomiędzy wykonawcą usług a zleceniodawcą) o charakterze strategicznym, które są niezbędne w celu sporządzenia ostatecznego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji. Warto podkreślić, iż zasadniczy model biznesowy obowiązkowo musi być ściśle powiązany z ogólną strategią wdrażania zaproponowanego modelu biznesowego.

MODEL BIZNESOWY INTERNACJONALIZACJI – KLUCZOWE ELEMENTY DOKUMENTU

Przygotowany Model Biznesowy Internacjonalizacji (w skrócie MBI) musi składać się z określonych części. Poniżej opisanych zostało 14 wymaganych elementów, które obowiązkowo muszą znaleźć się w dokumencie MBI.

1. Metryczka, która zawiera takie informacje jak:

a. dokładna nazwa przedsiębiorcy, którego dotyczy dokument,
b. numer umowy o pozyskanie dofinansowania (umowa związana ze sporządzeniem Modelu Biznesowego Internacjonalizacji),
c. szczegółowa nazwa wykonawcy, który odpowiedzialny jest za realizację usług doradczych,
d. imiona i nazwiska osób, które przygotowały dokument,
e. dokładna data sporządzenia dokumentu MBI.

2. Szczegółowa analiza możliwości danego przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji wykonywanej działalności,

3. Określenie kluczowych celów danego przedsiębiorstwa w zakresie procesu internacjonalizacji,

4. Wyszczególnienie docelowych rynków w związku z planowanym procesem internacjonalizacji wraz z ułożeniem ich według stosownej hierarchii oraz określenie potencjalnych kontrahentów danego przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,

5. Plan dotyczący wejścia na międzynarodowy rynek wraz z przedstawieniem najważniejszych możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,

6. Wskazanie kluczowych inicjatyw, które będą dodatkowo wspierać osiągnięcie wyznaczonych planów i celów w zakresie internacjonalizacji (mowa tutaj szczególnie o inwestycjach w narzędzia ICT lub urządzenia produkcyjne),

7. Scharakteryzowanie najbardziej efektywnych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (m.in. określenie planowanych wydarzeń targowych oraz kierunków misji handlowych),

8. Stosowne zalecenia w kwestii reorganizacji przedsiębiorstwa w celu przygotowania go do prowadzenia eksportowej działalności (m.in. organizacja działu eksportu, czy też logistyki),

9. Przykładowe propozycje w zakresie możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo zewnętrznych źródeł finansowania działalności eksportowej,

10. Kluczowa strategia dotycząca zarządzania ryzykiem eksportowym (m.in. wyszczególnienie instrumentów finansowych, które obniżają ryzyko eksportowe),

11. Ogólna prezentacja proponowanego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji, która obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

a. główni partnerzy,
b. najważniejsze działania,
c. kluczowe zasoby,
d. oferowane przez firmę wartości,
e. relacje z klientami,
f. najbardziej istotne kanały dystrybucji,
g. segmenty klientów,
h. struktura kosztów,
i. źródła uzyskiwanych przychodów.

12. Szczegółowy harmonogram wraz z kosztorysem dotyczący wdrażania zaproponowanego modelu biznesowego. Należy tutaj przede wszystkim dokładnie określić wszelkie wydatki związane z przygotowaniem do wdrożenia MBI, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach II etapu działania 1.2 (ujęcie całościowe i tabelaryczne),

13. Prezentacja kalkulacji opłacalności procesu wdrożenia zaproponowanego MBI (element ten ma zawierać obraz możliwych przychodów w wariancie pesymistycznym, neutralnym oraz optymistycznym),

14. Dokładne określenie szczegółowych celów, dzięki którym zauważalny jest postęp wdrażania modelu biznesowego, a także scharakteryzowanie metod ich pomiarów i odpowiedzialności realizacyjnej wskazanych celów.

Chcesz zlecić opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!

STWORZYMY CI DOBRY MODEL BIZNESOWY INTERNACJONALIZACJI

BEZPŁATNE KONSULTACJE

+48 42 205 02 65
+48 42 205 02 85

BIURO EXPORT GROUP

Biurowiec Real Office
ul. Traktorowa 126/402
91-204 Łódź
tel.: 42 205 02 85
biuro@exportgroup.pl

KLENCI EXPORT GROUP:

Zobacz referencje >>

(C) Export Group. All Rights Reserved.

webdesign: Flashcraft.pl